Prosjektering og søknad

Til deg som vil bygge hytte eller småhus (enebolig, rekkehus, tilbygg ,og lignende) og ikke har gjort det før, så har jeg laget en beskrivelse av de forskjellige trinnene i prosessen med planlegging og søknad.

1. Arkitekten hjelper deg til å analysere dine behov og se din eiendoms muligheter og begrensninger. Resultatet er oftest et bygge -og romprogram for prosjektet.

2. Arkitekten lager en evt. flere alternative ideskisser. Dette er enkle tegninger som viser rommenes sammenheng, volumoppbygging og plassering på tomten. Tegningene kan være i 2D og/eller 3D (perspektiver) . Det kan også benyttes enkle volummodeller

3. Arkitekten gjennomfører forhåndskonferanse med myndighetene. Her skal alle ytre forhold avklares. Ved mindre avvik kan det bli aktuelt å søke dispensasjon fra gjeldende regelverk. Realismen i prosjektet blir vurdert.

4. Arkitekten lager tegninger for søknad om rammetillatelse. Disse tegningene er mer detaljert ,men er fortsatt ikke tegninger som byggmesteren bygger etter. Ofte må arkitekten søke råd hos rådgivere, for eksempel for konstruksjoners bæreevne. Tiltakshaver bestiller slike ytelser direkte, oftest etter råd fra arkitekten. Utgifter til dette betales av tiltakshaver.

5. Arkitekten lager en prosjektbeskrivelse. Den beskriver prosjektets hovedinnhold, størrelse og hvordan den oppfyller krav i gjeldende lover og regler. En foreløpig kostnadskalkyle kan utarbeides evt. kan en byggmester gi et uforbindtlig tilbud på dette grunnlaget.

6. Arkitekten lager og sender inn søknad om rammetillatelse. Her vedlegges kvittering for nabovarsling og eventuelle søknader om dispensasjoner.

7. Arkitekten bearbeider prosjektet med mer detaljerte tegninger. Resultatet er et sett med målsatte hovedtegninger, skjema og detaljtegninger som en byggmester trenger for å kunne bygge prosjektet.

8. Arkitekten kan lage en fullstendig mengdebeskrivelse hvor alle materialer og produkter som skal benyttes er beskrevet med mengde/antall og kvalitet i henhold til standarder. Ofte blir dette arbeidet satt bort til firmaer som har spesialisert seg på dette arbeidet. Det kan på bakgrunn av dette arbeidet også lages kostnadskalkyle. Eventuelle utgifter til dette, betales av tiltakshaver.

9. Arkitekten sender prosjektmaterialet til noen utvalgte byggmestre/entreprenører for innhenting av tilbud.

10. Innkomne tilbud vurderes og i samråd med tiltakshaveren (deg) , velges ett av tilbudene .

11. Arkitekten lager og sender inn søknad for tillatelse til igangsetting.

12. Arkitekten overvåker byggeprosessen og justerer tegningene etter behov dersom det oppstår uforutsette problemer.

13. Arkitekten lager og sender inn søknad om ferdigattest.

14. Brukstillatelse gis av myndighetene.

Noen kommentarer:

Du som er byggherre, kalles i søknadssystemet for " tiltakshaver"

Jeg tilbyr arkitekturprosjektering (ARK) og søkerfunksjon (SØK). Du kan i tillegg ha behov for konsulentbistand, f.eks ;

Statiske beregninger av bærende konstruksjoner (RIB)

Brannvern (RIBR)

Analyse av forurenset grunn.

Valg av energisystem

Etc.

Tiden det tar å tegne et godt gjennomarbeidet bygg er avhengig av størrelse, kompleksitet, detaljgrad, og mye mer. Men erfaringer antyder at arkitektens honorar normalt utgjør 5-10% av byggekostnadene.

Eller at det går med 1,0-1,4 timer pr m2 for en enebolig på 250m2

Dess mindre arbeidet er definert i tegninger og beskrivelser, dess mer må de som bygger finne ut av selv. Det kan skape grobunn for uenigheter og dårlig samarbeidsklima som igjen kan føre til dårligere resultat i det ferdige bygg. På den annen side kan et alminnelig prosjekt kombinert med faglig dyktiger håndverkere redusere nødvendig omfang av arkitektarbeidet på noen av punktene over.

Gjelder arkitektoppdraget eksisterende bygninger, vil det som regel være nødvendig å måle opp bygget og / eller benytte eksisterende papirtegninger til å lage digitale tegninger som skal benyttes i det videre arbeidet. Det er ikke nok bare å skanne inn papirtegningene.

Når jeg svarer positivt på en henvendelse, kan jeg tilby en gratis befaring til tomta og med samtaler om ditt prosjekt. (Begrenset til 1 times kjøring med bil hver vei.)